วางแปลงมวลชีวภาพ

16-17 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ วางแปลงสำรวจมวลชีวภาพ ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี