วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

12-13 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เข้าวางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี