โครงการศึกษาชนิดพันธุ์พืชอาหารของช้างป่า และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพื่อการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการศึกษาชนิดพันธุ์พืชอาหารของช้างป่า และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพื่อการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี