วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี บ้านโคกสะอาด ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี