ผีเสื้อและแมลง

ผีเสื้อกลางวันที่พบใน อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว