พืชหายาก นาวน้ำ

นาวน้ำ Artabotrys spinosus Craib

นาวน้ำ ชื่อพฤกษศาสตร์: Artabotrys spinosus Craib
วงศ์ : ANNONACEAE ชื่ออื่น : หัวชุม
ไม้พุ่มรอเลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมแข็งออกเป็นคู่ ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปไข่กลับ ปลายมน หรือเป็นติ่งสั้น แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า ดอกออกเดี่ยว หรือเป็นกระจุก 2-4 ดอก ตามซอกใบ แต่มักเจริญเพียงดอกเดียว ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ๆละ 3 กลีบ สีเขียวแกมเหลือง ผล รูปไข่กลับหรือทรงรี ออกเป็นกลุ่มบนแกนช่อกลม ช่อละ 5-8 ผล ผนังผลสีเขียวเป็นมัน มีช่องอากาศเป็นจุดประสีขาวทั่วไป

กระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบที่จังหวัดอุบลราชธานี และมหาสารคาม ต่างประเทศพบที่ภูมิภาคอินโดจีน ขึ้นตามฝั่งแม่น้ำโขงและป่าทาม (ป่าบึงน้ำจืด) ที่ระดับความสูง 100-200 เมตร ออกดอกและผลเดือน มกราคม-สิงหาคม

สถานภาพ : พืชหายาก
ข้อมูล : จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภาพโดย : จิรัญญ์นันท์  บัวจันทร์
สถานที่ : ป่าทามลำเซบาย บ.นาแก ต.นาแก  อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร