โครงสร้างหน่วยงาน

กลุ่มงานวิชาการ

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. ฝ่ายอำนวยการ
  2. ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. ฝ่ายบริการความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

หน่วยงานส่วนกลาง สังกัดสํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

  1. สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี
  2. สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี
  3. สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
  4. สวนรุกขชาติดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร