อัตรากำลัง

กลุ่มงานวิชาการ มีอัตรากำลัง ดังนี้

1. ข้าราชการ จำนวน 4 คน

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน

3. พนักงานราชการ จำนวน 3 คน

4. พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 คน