สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

ประวัติความเป็นมา

สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ เป็นพื้นที่ป่าไม้ใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี   เดิมที เรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า ” สวนสาธารณะอุบลวนารมย์ ” เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทางราชการได้สงวนไว้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 7039 เลขที่ดิน 1 ระวาง 16 น. เนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 12.5 ตารางวา

ในปี พ.ศ.2521 ได้รับการสำรวจและจัดตั้งเป็น “สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ ” ในสังกัด กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่่งในขณะนั้น กรมป่าไม้  ดำเนินการสำรวจหาพื้นที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้เมือง สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และสวนรุกขชาติ เพื่อเป็นพื้นที่สงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้  แจกจ่ายกล้าไม้ และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน จึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วนดังกล่าว และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จัดตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และปรับปรุงเป็นสวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ ในบริเวณเดียวกัน เนื้อที่รวม 50ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา  ตามคำสั่่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2678/2521 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2521 เรื่อง อนุญาตให้หน่วยราชการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ “สวนสาธารณะอุบลวนารมย์ “

ในปีพ.ศ. 2545 สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ ได้ปรับโอนมาเป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัด สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดิน ในระดับกระทรวง ทบวง กรม

วัตถุประสงค์ การดูแลจัดการพื้นที่

1. ดูแล รักษาป่าธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อการดรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วไป

2. รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น แม่ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชหายาก และใกล้สูญพันธุ์

3. เผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และบริการพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะทางกายภาพ

     เป็นพื้นที่ป่าไม้บนที่ราบ ที่มีพรรณไม้ดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้ยางนา ขนาดใหญ่ ไม้กระบาก ลำดวน และไม้ชนิดอื่นๆ จำนวนมากในพื้น เนื้อดินเป็นดินปนทราย สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 120 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

     อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25°C – 40°C  มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 60 – 70 % และปริมาณฝน เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 60 – 90 มิลลิเมตร

ลักษณะธรณีวิทยาและดิน

     พื้นที่ประกอบไปด้วย ดินร่วนปนทราย สีเหลืองอ่อน–สีส้มอ่อน ชั้นดินบน มีอินทรียวัตถุใบไม้ท้ับถมหนาแน่น ประมาณ ๕ ๘ เซนติเมตร ดินชั้นบนลึกประมาณ ๒๐ ๒๕ เซนติเมตร  ดินล่างเป็นทราย ถึงทรายจัด ธาตุอาหารพืชต่ำ  ฤดูฝนระดับน้ำใต้ดินสูง

จุดเด่นของสวน

     1. เป็นพื้นที่ป่าไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมือง นักเรียน นักศึกษา ผู่้สนใจ  นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป  เข้าถึง  สัมผัสบรรยากาศธรรรมชาติได้สะดวก

     2. สภาพพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิม มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และไม้ป่าชนิดอื่นๆ ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่มีสภาพร่มรื่น

     3. มีสัตว์ป่าขนาดเล็ก จำพวกกระรอก กระแต ให้นักท่องเที่ยว ได้พบเห็น สัมผัสถึงธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา

 

แนวทางการพัฒนาสวนรุกขชาติ

     มุ่งดำเนินงานให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับทุกเพศทุกวัย โดยมุ่งเน้น เพื่อวัยเรียนรู้ และสังคมผู้สูงวัย

กิจกรรมและแนวทางการจัดการ

1. ดูแล บริหารจัดการพื้นที่ ใน 2 รูปแบบ ได้แก่

     1.1 รูปแบบป่าในเมือง เพื่อบริการประชาชน ที่่มีพื้นที่บริการ ที่มีสภาพธรรมชาติร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย และมีการบริการเพื่อการพักผ่อน ออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่   

     1.2 รูปแบบป่าดั้งเดิม เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าธรรมชาติดั้งเดิม ของพื้นที่ ที่มีชนิดพรรณไม้พื้นถิ่น ทั้งไม้ระดับเรือนยอดเด่น เรือนยอดรอง ไม้พื้นล่าง ไม้คลุมดิน ชนิดต่างๆ  

2. ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความเหมาะสม ควบคุ่กับการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่

3. พัฒนาให้มีสาธารณูปโภค ที่เพียงพอ ได้แก่ ถนนภายในพื้นที่ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระบบป้ายสื่อความหมาย เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และพื้นที่กิจกรรมต่างๆ

การเดินทางเข้าเยี่ยมชม สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

เดินทางจากตัวเมืองอุบลราชธานี ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึงทางแยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวขวา ไปตามถนน หมายเลข 321 (อุบลราชธานี – ตระการพืชผล)  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และเลี้ยวขวา เข้าสู่ สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
สวนสัตว์อุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

สถานที่ติดต่อ

สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์
อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Page : www.facebook.com/สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์-133775603986700/?ref=page_internal

หัวหน้าสวน นางสุวรรณา ขวาของ
email: suwanna_dnp@hotmail.com; forester49@hotmail.com
เบอร์โทร: 08 8595 1252