สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ

ประวัติความเป็นมา

          สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติเดิมชื่อสวนรุกขชาติร้อยปีกรมป่าไม้ (น้ำตกสำโรงเกียรติ) ก่อตั้งในปีงบประมาณพ.ศ. 2541 เนื่องในวาระที่กรมป่าไม้มีอายุครบ 100 ปี เมื่อวันที่  18 กันยายน พ.ศ. 2539 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จ     พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้น

ลักษณะภูมิประเทศ

          สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกสำโรงเกียรติ ทิศเหนือ ติดบ้านสำโรงเกียรติ ทิศใต้ติดบ้านสันติสุข อยู่ในท้องที่ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 548 ไร่

          ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเนินเขาสองลูกติดกัน มีลำห้วยสะแบงไหลผ่านกลางพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตกจากหน้าผาลงสู่พื้นล่างมีความสูงประมาณ 10 เมตร พื้นที่โดยรอบสองฝั่งลำห้วย มีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 160 เมตร ทิศด้านลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จุดเด่นที่น่าสนใจ

          น้ำตกสำโรงเกียรติซึ่งมีน้ำไหลเกือบตลอดทั้งปี เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ นอกจากนี้บริเวณน้ำตกยังมีกลุ่มต้นสมพงขนาดสูงใหญ่ ที่ได้รับเลือกเป็น รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          สยามบรมราชกุมารี โดยมีชื่อว่า สมพงสี่พี่น้อง ทุก ๆ ปีจะมีผึ้งหลวงมาเกาะทำรังเป็นจำนวนมาก เป็นที่ตรึงตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็น

พรรณไม้ในสวน

          พรรณไม้ส่วนใหญ่อยู่ในสังคมพืชป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ เช่น พะยูง ชิงชัน ลำดวน สมพง เขลง ประดู่ เต็ง รัง ตะเคียนทอง มะค่าแต้ มะค่าโมง เป็นต้น และมีกล้วยไม้หลายชนิด เช่น หวายตะมอย กุหลาบกระเป๋าเปิด กุหลาบกระเป๋าปิด กะเรกะร่อน เอื้องเสือโคร่ง ช้างกระ เอื้องเขาพระวิหาร เอื้องเขาแกะ ม้าวิ่ง/แดงอุบล เป็นต้น

กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน

          การบริหารจัดการสวรรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ มุ่งเน้นการคงสภาพป่าธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด ด้วยการการป้องกันและรักษาสภาพป่าไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ส่วนราชการและองค์กรต่างๆในพื้นที่ และส่งเสริมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ตลอดจนบริการความรู้ข้อมูลทางวิชาการแก่โรงเรียน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานความร่วมมือระหว่างสวนรุกขชาติกับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

การคมนาคม

          สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย – เดชอุดม) ประมาณ 30 กิโลเมตร จากอำเภอขุนหาญ ใช้เส้นทาง 2236 ถึงสวนรุกขชาติระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้สะดวก

สถานที่ติดต่อ

สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศีรสะเกษ 33150
Page:https://www.facebook.com/สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ-100333648090632

หัวหน้าสวน นางสาวจิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์
เบอร์โทร: 08 1878 9495