สวนรุกขชาติดงบังอี่

ประวัติความเป็นมา

          สวนรุกขชาติดงบังอี่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ในสวนป่าดงบังอี่ ซึ่งเป็นสวนป่าของรัฐในช่วง พ.ศ. 2493-2521 อยู่ที่ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ปลูกไม้สักและไม้พะยูงเป็นส่วนใหญ่

ลักษณะภูมิประเทศ

          พื้นที่เป็นที่ราบ เนื่องจากมีการปรับพื้นที่ก่อนดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า ดินเป็นดินร่วนปนทราย ระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 160 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 12 – 38 องศา พื้นที่ดำเนินการประมาณ 440 ไร่ แยกเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 57 – 3 – 15 ไร่ อยู่ด้านทิศตะวันออกของถนนชยางกูร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนแปลงหมายเลขที่ มห. 76 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ – ภูผายล
แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 384 – 2 – 54 ไร่ อยู่ด้านทิศตะวันตกของถนนชยางกูร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนแปลงหมายเลขที่ มห. 59 เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติดงบังอี่ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 1 (ดงบังอี่)

พรรณไม้ในสวน

          สภาพป่าภายในพื้นที่สวนรุกขชาติดงบังอี่ เป็นป่าจากการปลูกสร้างสวนป่าโดยมีไม้สำคัญ คือ ไม้พะยูง และไม้สัก แต่ปัจจุบันมีพรรณไม้ตามธรรมชาติขึ้นปะปน เริ่มมีความรกทึบ มีพรรณไม้พื้นล่างจำพวกเถาวัลย์และพรรณพืชสมุนไพร

กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน

          กิจกรรมด้านการจัดการสวนรุกขชาติ และมีกิจกรรมการตรวจลาดตะเวณดูแลการลักลอบตัดไม้ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า เนิ่งจากพื้นที่เดิมมีไม้สักและไม้พะยูงจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,700 เมตร

การคมนาคม

         เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เส้นทางถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) – จังหวัดอำนาจเจริญ – อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ห่างไปประมาณ 5 กิโลเมตร จากอำเภอนิคม คำสร้อยมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารจะถึงสวนรุกขชาติดงบังอี่ ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ รวมระยะทางจากจังหวัดอุบลราชธานีถึงสำนักงานสวนรุกขชาติดงบังอี่ ประมาณ 150 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 24 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

สวนรุกขชาติดงบังอี่
บ้านบังอี่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

หัวหน้าสวน นายนิวัฒน์ สงมา
เบอร์โทร: 08 1266 2465