ภารกิจหน้าที่

         1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
         2. สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลอง ทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
         3. เผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามในกลุ่มแปลงตัวอย่าง และนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจากแบบบันทึก เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้