ผลงานสำคัญ

กิจกรรมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตร
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวชี้วัด 5.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ่านเพิ่มเติม