ทำเนียบบุคลากร

นายวุฒิกุล งามปัญญา
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวจิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววันเพ็ญ จันทโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

นายรุจน์ เมฆทอง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวอนัญญา ศรีกุล
พนักงานพิทักษ์ป่า
กลุ่มงานวิชาการ

นายทรงศักดิ์ ประสารวรณ์
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวจารุวรรณ์ ยุพโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการ
กลุ่มงานวิชาการ

ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาววันเพ็ญ  จันทโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวธนิศา ทาศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
กลุ่มงานวิชาการ

นายกมล ศิริวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวเจนจิรา ชนะพาห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
กลุ่มงานวิชาการ

ฝ่ายบริการความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

นายรุจน์ เมฆทอง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

นายวิบูลย์ มุระชีวะ
นักวิชาการเผยแพร่
กลุ่มงานวิชาการ

นายนิวัฒน์ สุนิพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
กลุ่มงานวิชาการ

นายวิทูรย์  จันทสี
พนักพิทักษ์ป่า
กลุ่มงานวิชาการ

.

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด

นายรุจน์ เมฆทอง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
จ.อุบลราชธานี

นางสุวรรณา ขวาของ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสวนรุกขชาติอุบลวนารมย์
จ.อุบลราชธานี

นางสาวจิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ
จ.ศรีสะเกษ

นายนิวัฒน์ สงมา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสวนรุกขชาติดงบังอี่
จ.มุกดาหาร