ความเป็นมา

กลุ่มงานวิชาการ

            ปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 91ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

       สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี ได้โอนมาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 8 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่อีกครั้งเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จนถึงปัจจุบัน

        กลุ่มงานวิชาการ เป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งอยู่ในโครงสร้างของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สาขา) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำหรับกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีนายทศนารถ สวันตรัจน์ นักวิชาการป่าไม้ 8ว เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคนแรก และมีนายวิสูตร อยู่คง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการในลำดับถัดมา สำหรับปัจจุบันมีนายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน